គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន
ស្នាមញញឹមមួយទទួលស្គាល់ថាភាពឯកជនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូច្នេះយើងចាត់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីការពារវា។ គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនស្នាមញញឹមមួយរួមទាំងគេហទំព័រនេះផងដែរ។ គោលបំណងនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យអ្នកប្រើដឹងថាតើទិន្នន័យប្រភេទណាដែលត្រូវបានប្រមូលខណៈពេលដែលបើកមើលគេហទំព័ររបស់យើងនិងរបៀបដែលទិន្នន័យនោះត្រូវបានបង្ហាញទៅភាគីទីបី។ តាមរយៈការចូលមើលនិងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ស្នាមញញឹមមួយអ្នកយល់ព្រមតាមគោលការណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនេះទេយើងសូមស្នើអ្នកកុំប្រើសេវាកម្មរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំការអានជាមួយអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ត្រូវទទួលយកលក្ខខណ្ឌ។
១. ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន
1.1 ១.១ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដោយធ្វើការស្ទង់មតិនិងបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងដំណើរការនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្នាមញញឹមមួយដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូននៅពេលបញ្ចូលថ្មហ្គេមដែលបានជ្រើសរើសឬប្រើប្រាស់ការគាំទ្ររបស់អតិថិជន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈទម្រង់តាមអ៊ិនធរណេតក្នុងបរិដ្ឋានសុវត្ថិភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងនៅពេលប្រមូល។
១.២ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទាល់ខ្លួន
នៅពេលខ្លះអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលប្រើសេវាកម្មឬនៅពេលដែលការគាំទ្រត្រូវបានទាមទារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលបានចាប់ផ្តើមដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ដូចដែលឈ្មោះបាននិយាយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើដូច្នេះសម្រាប់យើងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។
១.៣ ព័ត៌មាន
តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់ស្នាមញញឹមមួយយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួន។ ដូចដែលឈ្មោះបាននិយាយវាគឺជាទិន្នន័យដែលមិនបញ្ជាក់ពីបុគ្គលនិងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានទំនាក់ទំនងដូចជាអាយុភេទការអប់រំជាដើម។ ព័ត៌មានដែលមិនមែនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏អាចរួមបញ្ចូលទិន្នន័យបច្ចេកទេសផងដែរដូចជាអាស័យដ្ឋាន IP របស់អ្នក ប្រភេទនៃ browser ដែលត្រូវបានប្រើ។ គេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើលភ្លាមៗមុននិងក្រោយពេលទស្សនាទំព័ររបស់យើងនិងគេហទំព័រអនាមិកដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ ព័ត៌មានមិនផ្ទាល់ខ្លួនក៏អាចរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។
១.៤ ការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត
នៅពេលបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន។ បរិយាកាសសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានបង្ហាញដោយសោនៅលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត។ ឧទាហរណ៍នៅពេលបញ្ចូលលុយយើង តម្រូវឲ្យ អ្នកផ្តល់ទិន្នន័យដូចជាឈ្មោះពេញលេខសន្តិសុខសង្គមអ៊ីមែលអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទជាដើម។ លើសពីនេះព័ត៌មានទិញរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់យើងដើម្បីប្រើនៅពេលផ្តល់ការគាំទ្រ។ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។
1.5 ឃុកឃី
ដូចគេហទំព័រដទៃទៀតដែរយើងប្រើ“ ឃុកឃី” ដើម្បីកែលម្អបទពិសោធទស្សនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ នៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងឃុកឃីត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកត្រលប់ទៅអាសយដ្ឋានរបស់យើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។ ព័ត៌មានខ្លះដែលប្រមូលបានគឺអាសយដ្ឋាន IP ប្រភពយោងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានប្រមូលដោយឃុកឃីឡើយ។ ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់មាតិកាផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដោយគេហទំព័ររបស់យើង។ កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនមានមុខងារជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលដែលឃុកឃីកំពុងត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសក្នុងការអនុញ្ញាតឬរារាំងវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបប្រើឃុកឃីសូមពិនិត្យមើលជំនួយរបស់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។
២. របៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន
២.១ សេវាកម្មនិងគេហទំព័ររបស់យើង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនិងធ្វើការទិញ។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានខ្លះដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងដូចជាការបែងចែកភូមិសាស្ត្រក្រុមអាយុជាដើម។ ព័ត៌មាននេះជួយយើងឱ្យយល់និងរៀបចំផែនការសកម្មភាពកាន់តែប្រសើរលើកកម្ពស់បទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ ដូចជាការប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីរកមើលការក្លែងបន្លំឬការរំលោភបំពាន។
២.២ ការទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីមែល
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬត្រូវការជំនួយអ្នកអាចប្រើអ៊ីម៉ែលសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងឬឆានែលគាំទ្រ Livechat ។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីឆ្លើយសំណួរឬយោបល់ហើយយើងក៏អាចរក្សាទុកព័ត៌មាននោះសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមានទម្លាប់អនុវត្តតាមស្តង់ដារក្នុងការផ្ញើអ៊ីមែលទៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងទេលើកលែងតែអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានស្នើសុំសេវាកម្មជាក់លាក់មួយដែលត្រូវការការប្រើប្រាស់អ៊ីមែល។ យើងអាចផ្ញើសារទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែលម្តងម្កាលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលវាអ្នកនឹងមានជម្រើសផ្លាស់ប្តូរចំណង់ចំណូលចិត្ត
២.៣ សេវាកម្មអនឡាញ
នៅពេលធ្វើការទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងក្នុងបរិយាកាសមានសុវត្ថិភាពព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវបានផ្តល់អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មរបស់យើង។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកហើយជ្រើសរើសមិនទទួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះ។ នៅពេលអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយប្រើប្រព័ន្ធរបស់យើងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធីដើម្បីដំណើរការលំដាប់ជាក់លាក់ (រួមទាំងលេខកាតឥណទាន) ។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកមានដូចជា៖ ឈ្មោះលេខសន្តិសុខសង្គមអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលនិងលេខទូរស័ព្ទ។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដោយការគាំទ្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចនឹងជួបប្រទះ។
៣. ការបង្ហាញព័ត៌មានដល់ភាគីទីបី
លើកលែងតែមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះយើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយតតិយជនណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។ នៅពេលណាមួយទិន្នន័យត្រូវបានផ្ទេរទៅទីភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ទីផ្សារឬគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម។ យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានសរុបដូចជាទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រនិងការវិភាគស្ថិតិរបស់យើងដល់ភាគីទីបីដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអនុវត្តបច្ចេកទេសវិភាគភ័ស្តុភារឬមុខងារ / ភារកិច្ចផ្សេងទៀតក្នុងនាមយើង។ មិនមានព័ត៌មានណាក៏ដោយដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនឬខ្លឹមសារនៃដៃគូណាមួយរបស់យើង (ពាណិជ្ជកម្មឬខ្លឹមសារ) អ្នកឧបត្ថម្ភឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមានភ្ជាប់មកគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនដែលអាចអនុវត្តបាននៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីបន្ទាប់ពីចុចលើលីងដែលនាំអ្នកទៅពួកគេ។ នៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់យើងទាំងនៅលើគេហទំព័រនិងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលវាអាចជំរុញការផ្តល់ជូននិងសារពីដៃគូញញឹមមួយ។ ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្ររបស់អ្នកត្រូវបានចែករំលែកជាមួយដៃគូ។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់នៃការជ្រើសរើសទស្សនិកជននិងការបញ្ជូនទំនាក់ទំនងប្រភេទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមរបស់យើង។ ស្នាមញញឹមមួយគឺមិនមានកាតព្វកិច្ចរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចរកបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតជាឯកជនតាមរយៈសូហ្វវែរដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបរិបទនៃការជជែកជាមួយអ្នកលេងម្នាក់ឬច្រើននាក់ឬនៅក្នុងសកម្មភាពសាធារណៈផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយបើគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុនរបស់អ្នក។ នៅពេលណាមួយទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬទីផ្សារ។ ព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលអាចផ្តល់បានគឺមិនមែនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រនិងការវិភាគស្ថិតិដូច្នេះភាគីទីបីអាចបំពេញមុខងារបច្ចេកទេសជំនួសយើងបាន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។ ស្មាលស្មាយគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចរកបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតជាឯកជនតាមរយៈសូហ្វវែរដែលអាចរកបានដោយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបរិបទនៃការជជែកជាមួយអ្នកលេងម្នាក់ឬច្រើននាក់ឬសកម្មភាពសាធារណៈផ្សេងទៀត។
3.1 Prestadores de Serviço
នៅទីបំផុតយើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនដែលមិនមែនជាសមាជិកដើម្បីជួយយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវប្រភេទសេវាកម្មមួយចំនួន។ ក្នុងករណីនោះវាចាំបាច់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយពួកគេ។ យើងតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់តែការផ្តល់សេវាកម្មជាក់លាក់ហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេប្រើប្រាស់ឬរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតឡើយ។
4. Segurança das Informações Coletadas
សុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង។ ដោយហេតុផលនោះរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងទិន្នន័យរបស់យើងទេ។ ទោះបីមានវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏ដោយក៏គ្មានការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមអ៊ិនធរណេតមានសុវត្ថិភាព ១០០% ដែរ។ ស្នាមញញឹមមួយប្តេជ្ញានឹងការប្រុងប្រយ័ត្នចាំបាច់ដើម្បីការពារការលេចធ្លាយព័ត៌មានធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនិងរបៀបដែលយើងការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកសូមផ្ញើអ៊ីមែលមកការគាំទ្ររបស់យើងតាមរយៈសេវាកម្មអតិថិជនឬសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងនៅលើ Livechat ។
៥. ការកែតម្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងការដកចេញនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។
ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលរក្សាទុកដោយស្នាមញញឹមមួយមានកំហុសដែលអ្នកត្រូវការកែតម្រូវបន្ថែមបច្ចុប្បន្នភាពឬបារម្ភអំពីនិងចង់លុបវាចេញពីកំណត់ត្រារបស់យើងសូមទាក់ទងការគាំទ្ររបស់យើង។ មានលទ្ធភាពក្នុងការបដិសេធសំណើដែលមិនច្រំដែលដែលមិនសមហេតុផលទាមទារការខិតខំបច្ចេកទេសមិនសមហេតុផលហានិភ័យភាពឯកជនរបស់អ្នកដទៃដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់ (ការផ្ញើឯកសារ) ឬដែលមិនសមហេតុផលបំផុត។ ស្នាមញញឹមវ័នធីមរក្សាសិទ្ធិមិនធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិង / ឬចាត់វិធានការណាមួយដោយគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់នៃការចុះឈ្មោះដោយបង្ហាញឯកសារដែលបានស្នើសុំ។ ស្នាមញញឹមមួយអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការឬច្បាប់ដែលតម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញព័ត៌មានបែបនេះ។ ក្នុងករណីការរៀបចំឡើងវិញការលក់ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាយើងអាចផ្ទេរព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទៅឱ្យភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើចាំបាច់ដោយច្បាប់។
៦. ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជននិងឃុកឃីរបស់យើងអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនភាពត្រឹមត្រូវឬសំណូមពរផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការកែតម្រូវសូមផ្ញើសំបុត្រមក Livechat របស់យើង។ សូមកត់សម្គាល់ថាការកែតម្រូវទាំងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរភាពជាម្ចាស់របស់អ្នកបានទេ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដូច្នេះព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងត្រូវបានកែដំរូវនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុកឯកសាររបស់យើងអំពីព័ត៌មានអំពីការដកចេញឬការផ្លាស់ប្តូរដែលបានធ្វើចំពោះមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ វិធីនោះយើងអាចប្រើព័ត៌មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានាពេលអនាគត។
ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើង
យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នេះគ្រប់ពេលហើយយើងនឹងផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលវាមានប្រសិទ្ធភាព។ សូមយោងតាមគោលការណ៍នេះឱ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរ។ នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈបណ្តាញព័ត៌មានរបស់យើង។ វាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលគោលការណ៍នេះឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលអាចកើតមាន។
Accept Smile One notification? Confirm Cancel
Install Smile One? Confirm Cancel