វិធាននៃការប្រព្រឹត្តិស្នាមញញឹមមួយ
១- ការប្រើប្រាស់គណនី
១.១ អ្នកគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះគណនីដែលអ្នកមាន។ វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្នុងការរក្សាសន្តិសុខដោយមិនចែករំលែក“ ចូល” និង / ឬព័ត៌មានអំពីលេខសំងាត់ជាមួយភាគីទីបី។ ក្នុងន័យនេះរាល់សកម្មភាពដែលដំណើរការលើគណនីរបស់អ្នកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។
១.២ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាព័ត៌មានសន្តិសុខរបស់អ្នកត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយហេតុផលណាមួយអ្នកត្រូវជូនដំណឹងទៅស្នាមញញឹមមួយភ្លាមៗតាមរយៈសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។
១.៣ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃការប្រព្រឹត្តិទាំងនេះហើយត្រូវគោរពអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតរបស់ស្នាមញញឹមមួយ។
២ - ការប្រព្រឹត្តិមិនល្អ - អ្នកលេង
២.១ សេវាកម្មរបស់ស្នាមញញឹមមួយមិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីលើកកម្ពស់សកម្មភាពដូចជាសារឥតបានការ កាកសំណល់អេឡិចត្រូនិច ច្រវ៉ាក់ពីរ៉ាមីត ឬសារដដែលៗនិងមិនស្នើសុំដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់។
២.២ វាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យរៀបចំចាត់ចែងអនុវត្តឬគាំទ្រការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងម៉ាស៊ីនមេរបស់ស្នាមញញឹមមួយ។ គ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ណាអាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងបានទេ។
២.៣ វាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យបង្កើតអត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតឬស្នាមញញឹមមួយ។
៣ - ការបន្លំ
៣.១ ការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំប្រព័ន្ធទូទាត់របស់ស្ស្នាមញញឹមមួយត្រូវបានហាមឃាត់។ ប្រសិនបើមានការក្លែងបន្លំណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាធ្វើឱ្យវាមិនអាចទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៃហ្គេមឬផលិតផលផ្សេងទៀតការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានលុបចោល។
៣.២ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មិនបង់ថ្លៃសេវាការទិញនឹងត្រូវបានលុបចោលហើយឥណទាននឹងមិនត្រូវបានតម្កល់ទុកក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។
៤ - ការដាក់ទោស
៤.១ ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវ ការក្លែងបន្លំ ឬការប្រើប្រាស់គណនីខុសអាចបណ្តាលឱ្យមានការដាក់ទោសដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឬផលិតផលរបស់អ្នកអាចត្រូវបានលុបចោលហើយគណនីរបស់អ្នកអាចត្រូវបានរារាំង។
៥ - ការរក្សាសិទ្ធិ
៨.៣ អ្នកដឹងថាអ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។
៥.២ ការបញ្ជូនឬបង្ហាញឯកសារដែលមានរូបភាពសូហ្វវែរឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលការពារដោយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធពាណិជ្ជសញ្ញាសិទ្ធិរូបភាពនិងសិទ្ធិឯកជនត្រូវបានហាមឃាត់។ ករណីលើកលែងគឺអ្នកគឺជាអ្នកកាន់សិទ្ធិទាំងនេះឬត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដូច្នោះ។
៦ - កម្មវិធីមិនប្រក្រតី / គួរឱ្យសង្ស័យ
៦.១ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្របណាមួយដែលរំខានដល់ការអនុវត្តសេវាកម្មរបស់ស្នាមញញឹមមួយឬផលិតផលពាក់ព័ន្ធណាមួយត្រូវបានហាមឃាត់។
៦.២ ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើកម្មវិធីប៉ារ៉ាឡែលណាមួយដែលផ្លាស់ប្តូរមុខងារដើមរបស់វេទិកាដោយមិនគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេ។
៦.៣ ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យពីម៉ាស៊ីនមេរបស់ស្នាមញញឹមមួយត្រូវបានហាមឃាត់។
៦.៤ វាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ស្នាមញញឹមមួយដើម្បីផ្ញើឯកសារព្យាបាទទៅកាន់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតឬអ្នកប្រើប្រាស់វេទិកាណាមួយ។
៦.៥ អ្នកនឹងគោរពច្បាប់ពេញលេញទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលសាកដែលបានផលិតនៅក្នុងហ្គេម។
៧ - ទីផ្សារផលិតផល
៧.១ ការទិញផលិតផលស្នាមញញឹមមួយ និងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់គណនីរបស់អ្នកកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរបៀបផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនអាចផ្ទេរបាន។ ស្នាមញញឹមមួយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់មិនទៀងទាត់គ្មានការអនុញ្ញាតនិងចែករំលែកដោយភាគីទីបីនៃគណនី។
៧.២ ការទិញផលិតផលស្នាមញញឹមមួយរឺបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគោលបំណងបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីទីបីគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
៧.៣ ស្នាមញញឹមមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះផលិតផលណាមួយឬការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទីផ្សារដែលមនុស្សនៅខាងក្រៅហាងផ្លូវការរបស់យើងបានទេ។
៨ - ច្បាប់ទូទៅ
៨.១ ការប្រើប្រាស់ / ការរំលោភបំពានរាល់កំហុសដែលរកឃើញនៅលើវេទិការបស់យើងត្រូវបានហាមឃាត់។ នៅពេលដែលអ្នករកឃើញកំហុសសូមប្រាប់យើងតាមរយៈឆានែលគាំទ្រ Livechat ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។
៨.២ ព័ត៌មានអំពីគណនីរបស់អ្នកប្រហែលជាមិនត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីឡើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការការពាររបស់អ្នកនិងចំពោះសកម្មភាពណាមួយដែលបានអនុវត្តលើគណនី។
៨.៣ អ្នកដឹងថាអ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។
Accept Smile One notification? Confirm Cancel
Install Smile One? Confirm Cancel