Customer Support Icon Customer Support Icon Customer Support Icon Customer Support Icon Support
Download Icon Download Icon Download Icon Download Icon Download
Share Icon Share Icon Share Icon Share Icon Share
 • Comprar
 • Guia
1

ដាក់ចូលអ្នកប្រើប្រាស់

2

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួនតិច

 • US$ 0.96 US$ 1.00

  ពេជ្រ 51+ 5

 • US$ 4.82 US$ 5.00

  ពេជ្រ 253+ 25

 • US$ 9.65 US$ 10.00

  ពេជ្រ 505+ 66

 • US$ 19.30 US$ 20.00

  ពេជ្រ 1010+ 182

 • US$ 28.95 US$ 30.00

  ពេជ្រ 1515+ 273

 • US$ 48.25 US$ 50.00

  ពេជ្រ 2525+ 480

 • US$ 57.90 US$ 60.00

  ពេជ្រ 3030+ 576

 • US$ 77.20 US$ 80.00

  ពេជ្រ 4008+ 802

 • US$ 96.50 US$ 100.00

  ពេជ្រ 5010+ 1002

 • US$ 9.64 US$ 9.99

  Twilight Pass

3

វិធីទូទាត់តាមការជ្រើសរើស

PiPay

PayGo

បង្ហាញច្រើនទៀត
banner
ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផលtoggle-btn

Mobile Legends: Bang Bang គឺជាហ្គេម MOBA ចល័តដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោក (ក្រៅប្រទេសចិន) ។ វាមានកម្មវិធីដំឡើងជាង ៥០០ លាននិងអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែ ៧៥ លាននាក់។ ដោយសារតែការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះ វាបានឈានដល់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ១០ នៅក្នុងប្រទេសជាង ៨០ ។ វាជា MOBA ដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសភាគច្រើនរួមមានអាស៊ីអាគ្នេយ៍, មជ្ឈឹមបូព៌ានិងឥណ្ឌា។ សរុបមក Mobile Legends: Bang Bang បានទៅដល់ ១៣៩ ប្រទេសនិងតំបន់ដែលត្រូវបានបកប្រែជាង ២៥ ភាសានិងប្រតិបត្តិការជាង ១២០០ ម៉ាសុីនserver ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាហ្គេមដំណើរការដោយរលូន។

ទាញយក MOBILE LEGENDS: BANG BANG
×
Accept Smile One notification? Confirm Cancel
Install Smile One? Confirm Cancel